Gulb, st. 1, gm. Iława

Gulb, st. 1, gm. Iława

Grodzisko, znane już co najmniej od końca XIX w. i oznaczane na niemieckich mapach jako Ringwall, wpisane jest do rejestru zabytków jako "grodzisko półwyżynne" . Wskutek swojej specyficznej formy interpretowane było jako wysoczyznowe osiedle obronne z wczesnej epoki żelaza. Podczas badań powierzchniowych znajdowano tu jednak fragmenty ceramiki obtaczanej z ornamentem żłobków dookolnych i linii falistej, co wskazywało na jego wczesnośredniowieczną chronologię. Prawdopodobnie obiekt został pod koniec XIX wieku znacznie zniwelowany wskutek orki, czego wynikiem jest obecny słaby stan zachowania wałów.

Pełne opracowanie

Kontekst

Badania


Legenda: